గాండ్రు ....

మొన్న ఆదివారం బన్నేరుఘట్ట నేషనల్ పార్కులో తీసిన బెబ్బులి...

IMG_0405

4 Response to "గాండ్రు ...."

gravatar
Hemanth Potluri Says:

the close up shot was cool bro...

gravatar
రాకేశ్వర రావు Says:

బాగుంది. ఇంత జేసి బన్నేరుఘట్టా ఎప్పుడూ వెళ్ళలేదు. ప్చ్.