అగ్ని... ఇది అన్నిటినీ శుద్ధం చేస్తుంది

img_0921

2 Response to "అగ్ని... ఇది అన్నిటినీ శుద్ధం చేస్తుంది"

gravatar
Rani Says:

excellent capture.

gravatar
ప్రవీణ్ గార్లపాటి Says:

థాంక్స్ రాణి గారు!