ఆకాశ హర్మ్యం ...

విద్యుద్దీపాల కాంతిలో భవనాలు ఎంత సుందరంగా ఉంటాయో కదూ ?

NYC

6 Response to "ఆకాశ హర్మ్యం ..."

gravatar
Praveena Says:

Why don't you take more pics? There is only 1 in your blog.

gravatar
ప్రవీణ్ గార్లపాటి Says:

@Praveena:

I do have quite a few pics on the blog.
Probably it's the template which is causing the problem. You would see a green button at the bottom of the post. Clicking on it would show you my previous pics.

gravatar
Praveena Says:

Now I could see your posts.
Chaala baagunnayi especially pics with butterfly,animals,flowers.Nice clarity :)