బందిపూర్, బెంగుళూరు ...

లేళ్ళ గుంపు

 

గజరాజు

మొన్న ఊటీ కి వెళ్ళినప్పుడు తీసిన అందమయిన పువ్వుల చిత్రాలు...