సీతాకోకచిలుక ...

కొద్దిసేపు పరిగెత్తించిన తరువాత ఇలా చిక్కింది ...

Chikkamagaluru Trip ...