సీతాకోకచిలుక ...

కొద్దిసేపు పరిగెత్తించిన తరువాత ఇలా చిక్కింది ...

Chikkamagaluru Trip ...

గాండ్రు ....

మొన్న ఆదివారం బన్నేరుఘట్ట నేషనల్ పార్కులో తీసిన బెబ్బులి...

IMG_0405