హంస ...

పార్కులో ఉన్న కొలనులో ఎన్నో హంసలు, అందులో ఒకటి ...

Exploring Reading

ఓ సాయంత్రం ...

సముద్రపు ఒడ్డు ...

Isle of Wight

క్యూట్ ...

చక్కగా గెంతుతూ ఆడుకుంటున్న ఈ పిల్లాడిని చూస్తే ఎవరికి మాత్రం క్లిక్కుమనాలనిపించదు ?

Li'l cute kid

వీధి పాట !

చేతిలో గిటారు, పక్కన చక్కని చుక్క...

Street Player at Windsor