ఇల్లే నందనవనం ...

ఇప్పుడంటే స్థలాభావం వల్ల ఎక్కడా ఇంట్లో పచ్చదనం అనేది లేకుండా పోతుంది. మా అమ్మ మాత్రం సాధ్యమయినంత వరకూ ఏదో ఓ నాలుగు మొక్కలు పెంచుకుని మురిసిపోతుంది. నేను కూడా అప్పుడప్పుడూ వాటిని చూసి ఆనందిస్తుంటాను. ఇలా బొమ్మలు తీస్తుంటాను :)


IMG_0323


IMG_0309