బందీపూర్ లో వైల్డు లైఫు ...

మొన్న బందీపూర్ కి వెళ్ళినప్పుడు తీసిన కొన్ని ఫోటోలు...


IMG_0350IMG_0338


IMG_0349


IMG_0332