బోన్సాయి ...

బోన్సాయి చెట్టు (కర్టసీ మీకు తెలిసిందే :) ) ఎఫెక్టు కోసం పెచ్చులూడిన గోడ ముందు నిలబెట్టా...