గాండ్రు ....

మొన్న ఆదివారం బన్నేరుఘట్ట నేషనల్ పార్కులో తీసిన బెబ్బులి...

IMG_0405