భీమేశ్వరి - మరికొన్ని

IMG_0272
IMG_0250

భీమేశ్వరి

ఇవాళ బెంగుళూరు కి దగ్గరలో ఉన్న భీమేశ్వరి కి వెళ్ళినప్పుడు తీసిన ఒక ఫోటో. ఇందులో ఏదో నన్ను బాగా ఆకట్టుకుంది. రేపు ఇంకొన్ని పోస్ట్ చేస్తా :)


IMG_0266