ఆకాశమంత ...

Thorpe Park

పొద్దుతోనే అందం ఈ పొద్దు తిరుగుడు పూలు ...

Beautiful sunflowers on the way

పాలు పొంగించడం ...

Picture 007

అగ్ని... ఇది అన్నిటినీ శుద్ధం చేస్తుంది

img_0921

ఒంటరి ...

Isle of Wight

నేనీదరినీ నువ్వాదరినీ ...

Isle of Wight

హంస ...

పార్కులో ఉన్న కొలనులో ఎన్నో హంసలు, అందులో ఒకటి ...

Exploring Reading

ఓ సాయంత్రం ...

సముద్రపు ఒడ్డు ...

Isle of Wight

క్యూట్ ...

చక్కగా గెంతుతూ ఆడుకుంటున్న ఈ పిల్లాడిని చూస్తే ఎవరికి మాత్రం క్లిక్కుమనాలనిపించదు ?

Li'l cute kid

వీధి పాట !

చేతిలో గిటారు, పక్కన చక్కని చుక్క...

Street Player at Windsor